Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. 

Den här informationen syftar till att förklara hur Fågelgruppen och Nocumentum hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Nocumentum AB.

Personuppgiftsansvarig
Fågelgruppen och Nocumentum är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Fågelgruppen är:

Adress:
Nocumentum AB
Box: 7654
103 94 Stockholm
Tel: 08-410 583 80
E-post: info(at)fagelgruppen.se

Dataskyddsombud
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Fågelgruppens dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter: 

Patrik Danielsson
Nocumentum AB
Box: 7654
103 94 Stockholm

08-410 583 80
info(at)fagelgruppen.se

 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling
Nocumentum använder de uppgifter du lämnar till oss för att jag/vi/verksamheten ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. 

Lagringstid
Nocumentum kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Det innebär att vi kontinuerligt rensar ut information som inte längre behövs i verksamheten.

Din rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling

Rätten att lämna klagomål 
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Nocumentums behandling av dina personuppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje part
I de fall Nocumentum anlitar underentreprenörer för att fullfölja ett åtagande mot dig som kund kan personuppgifter delas med denne. Nocumentum säljer eller delar aldrig personuppgifter i kommersiellt syfte.

Denna policy uppdaterades 2022-03-07.